Over ons

Het is nu een kritische tijd voor de Europese Unie. De voortdurende economische en financiële crisis en het falen van de politiek om dit op te lossen heeft ertoe geleid dat burgers de funderingen van ons systeem wantrouwen. Dit verminderde enthousiasme voor Europa vertaalt zich bij politici in verminderde ambities en verplichtingen naar Europa toe.

Avanti Europe !, gevormd door een aantal bezorgde Europeanen, wil deze gevaarlijke trend gaan doorbreken en een online platform creëren om miljoenen burgers uit heel Europa te mobiliseren met behulp van innovatieve communicatiecampagnes en participatieve middelen.

Wij willen een ambitieuzere Unie die een meer democratische en progressieve visie over Europa toont, gebaseerd op de fundamentele waarden van solidariteit, vrijheid, rechtvaardigheid en respect voor de rechten van de mens.

De campagnes zullen gefocust zijn op gemeenschappelijke problemen en frustraties die ver buiten de nationale grenzen reiken en vragen om een Europees antwoord (bijvoorbeeld uitputting van grondstoffen en milieu, transparantie, regulatie, participatieve besluitvormingsvormen, etc).

Wij verzetten ons tegen veel beslissingen die worden genomen opEuropees niveau en ook de manier waarop ze genomen worden. Ons antwoord is echter geen terugkeer naar nationalisme maar een constructieve kritiek, druk en alternatieven vanuit de burgers die werkelijk beleid gaan veranderen om de zorgen van de Europese bevolking te tonen!

Avanti Europe ! wil de Europese democratie versterken door de stemmen van de burgers te laten horen bij besluitvormers, door burgerparticipatie op een grootschalige, transnationale schaal te ontwikkelen en door uiteindelijk bij te dragen aan het vormen van een eerlijkere samenleving zonder populisme, nationalisme en extremisme.

We zijn een onafhankelijke en open, pragmatische maar gedreven non-profit beweging.

Wij worden gefinancierd door particuliere donaties, sponsoren en aanbestedingen van fondsen en instituties.