Σκεπτικό

Η προσοχή μας θα εστιάζεται σε κοινά ζητήματα που ξεπερνούν εθνικά σύνορα και έχουν βρει μέχρι σήμερα ανεπαρκή ευρωπαϊκή απάντηση. Θα παίρνουμε θέση σε επίκαιρα νομοσχέδια και αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέτοια μπορεί να είναι λ.χ. η φοροαποφυγή, οι φορολογικοί παράδεισοι, περιβαλλοντικοί κανονισμοί, ζητήματα κοινωνίας, τραπεζικής λειτουργίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός και εκτός της Ε.Ε. 

Βασιζόμαστε στην παραδοχή ότι ισχυρές αλλά κατακερματισμένες ομάδες πολιτών υφίστανται και ζητούν μια Ευρώπη που να κινείται με γνώμονα και επίκεντρο τον πολίτη. Οι ομάδες αυτές δεν έχουν σήμερα αρκετά ισχυρή φωνή εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. 

Τα θέματα που θα πραγματεύονται οι εκστρατείες μας, θα επιλέγουνται από το Συμβούλιο μετά από επεξεργασία και διαβούλευση με συνεργαζόμενους φορείς και πολίτες.